Política de privacidade

Incorporación de datos persoais aos ficheiros de  Vego Supermercados  SAU

 

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, “LOPD”), e o Regulamento Xeral de Protección de Datos, informa que todos os datos persoais que o Usuario facilite a través do Sitio web serán incorporados e tratados nos ficheiros titularidade de  Vego Supermercados  SAU co fin de poder prestarlle os servizos solicitados, así como para manterlle informado, mesmo por medios electrónicos, sobre os produtos e servizos ofrecidos por  unnovoxeitodefacergalicia. com.

 

A cumplimentación de todos os datos solicitados a través do Sitio web é necesaria para lograr unha óptima prestación dos servizos postos a disposición do Usuario. De non facilitarse todos os datos,  unnovoxeitodefacergalicia. com non garante que a información e servizos facilitados poidan prestarse, préstense correctamente ou se axusten ás necesidades do Usuario.

 

Exercicio de dereitos

 

A finalidade será manter ao usuario informado sobre novidades de  Vego Supermercados  SAU. A lexitimación é o seu consentimento e os seus datos serán gardados en  Vego Supermercados  SAU que está acollido ao acordo de seguridade  EU –  US  Privacy. En calquera momento poderase acceder, rectificar e suprimir os datos que o usuario ofreceu.

O Usuario pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na LOPD, mediante unha comunicación escrita dirixida a  C/ Gambrinus 11, Polígono  Agrela, 15008 A Coruña España; ou ben mediante correo electrónico dirixido a vegalsa@unnovoxeitodefacergalicia.com. En ambos os casos o Usuario interesado deberá acompañar unha copia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento válido que o identifique.