Vegalsa-Eroski sortea

 1. ENTIDADE ORGANIZADORA.-

A empresa Vego Supermercados, S.A.U. con domicilio social en Gambrinus, 11 Polígono A Grela, 15008 A Coruña, con CIF A-36651313, organiza EL SORTEO de 100 entradas para la obra Eroski Paraíso. O sorteo realizarase entre todos os participantes que cumpran coas condicións indicadas nas presentes bases.

 1. DURACIÓN E ÁMBITO

A promoción desenvolverase dende o 12 de decembro a partir das 12:00 horas ata as 23:59 horas do 31 de decembro do 2018. Realizarase exclusivamente na microsite unnovoxeitodefacergalicia.com. A comunicación dos gañadores será o día 4 de xaneiro a partir das 12:00.

 1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN e MECÁNICA DA PROMOCIÓN

Poderán participar nesta promoción:

1) As persoas físicas, que non sexan empleados da compañía 2) Maiores de 18 anos 3) Con residencia legal na CCAA de Galicia 4) Que proporcionen os datos de contacto solicitados no formulario na microsite e envíen a felicitación a unha terceira persoa.

O sorteo consistirá no rexistro e envío dunha postal dixital de Navidade a outra persoa. Será un participante válido todo aquel que cumpra cos requisitos do sorteo e que se realizará antes das 23:59 h do 31 de decembro. O 3 de xaneiro realizarase o sorteo entre tódolos rexistros válidos que haxan enviado a felicitación, seleccionando cincuenta (50) gañadores e dez (10) suplentes e publicaranse os resultados nas nosas Redes Sociais de Facebook Vegalsa-Eroski. Poderán participar as persoas que traballen para a entidade organizadora.

 1. CONTIDO DO PREMIO

Sortearanse cincuenta (50) pescadas e cincuenta (50) entradas dobres á obra de teatro “Eroski Paraíso” entre os participantes que cumplan cos requisitos mencionados anteriormente. O peixe será entregado no centro de Eroski que o gañador determine e as entradas son para as función que terán lugar nos seguintes puntos de Galicia:

 • 18 de xaneiro do 2019, no Auditorio de Abanca, en Vigo

 

 • 19 de xaneiro do 2019, no Auditorio de Abanca, en Pontevedra

 

 • 25, 26 e 27 de xaneiro do 2019, no Auditorio Constante Liste en Teo

 

O contido do premio está suxeito a posibles cambios que poidan xurdir por motivos alleos á vontade da entidade organizadora. O premio da presente promoción, en ningún caso poderá ser obxecto de cambio, alteración, compensación económica ou cesión a petición dos gañadores.

O premio da pescada entregarase nunha das nosas tendas da nosa rede comercial que o gañador indique á hora de reclamar o seu premio nos sete días naturais, posteriores a comunicación dos gañadores.

Para poder reclamar o premio, deberá identificarse a través do seu DNI no establecemento acordado e firmar a carta de aceptación do premio ao recibilo.

 1. DETERMINACIÓN DOS GAÑADORES E COMUNICACIÓN OFICIAL

Entre todos os participantes que cumprisen cos requisitos, Vego Supermercados, S.A.U., a través de notario, elixirá de maneira aleatoria         (50) gañadores e dez (10) suplentes. A publicación dos gañadores farase a través das Redes Sociais de Vegalsa-Eroski, e persoalmente por mensaxe directa nos datos de contacto facilitados polos consursantes. En caso de renuncia, imposibilidade de localización ou cando o gañador ou gañadores do premio renuncien ou non cumpran os requisitos de participación, o premio pasaría aos suplentes en orden descendente, sendo o primeiro dos suplentes o primeiro con quen se contactaría. En caso de no poder contactar con ningún gañador nin suplente, o premio quedará deserto. Os nomes dos gañadores e suplentes do sorteo publicaranse o 4 de xaneiro. Os gañadores disporán de 7 días naturais para reclamar o seu premio trala comunicación.

 1. UTILIZACIÓN DO NOME DOS GAÑADORES E COMUNICACIÓNS RELACIONADAS CON ESTA PROMOCIÓN

Informámoslle que os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione, incluso os datos que vostede nos autorice para ser compartidos por Facebook con ocasión da participación na presente promoción, nome e apelidos, correo electrónico e/ou teléfono e cidade onde ser representa a obra e se quere asistir, serán tratados coa finalidade de xestionar o desenvolvemento da presente promoción, e a entrega dos premios obtidos, así como con fins estadísticos. Igualmente, informámoslle que ao participar neste sorteo, os datos dos gañadores poderán ser comunicados a empresas do Grupo Vegalsa, unicamente coa finalidade de identificarlle e facerlle entrega do premio. Vostede poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, limitación do tratamento e portabilidad dos seus datos, dirixíndose a rrss@vegalsa.es, indicando o tipo de dereito exercitado e achegando copia do seu DNI. Os gañadores da promoción consenten expresamente a Vego Supermercados, SAU a que poida utilizar o seu nome, apelidos, correo electrónico e imaxe en calquera actividade publicitaria, promocional ou de marketing, relacionada coa presente promoción, en calquera medio, sen que ditas actividades confíranlles dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción da entrega do premio gañado conforme ás presentes bases

 1. RESPONSABILIDADE

Vego Supermercados, S.A.U. resérvase o dereito de non admitir ou excluír aos participantes ou gañadores da presente promoción, que facilitasen datos falsos, erróneos, inexactos ou que incumpra o establecido nas presentes bases, quedando eximido de calquera responsabilidade no caso de que devanditos erros ou falsidades impidan a identificación dos gañadores do premio. Vego Supermercados, S.A.U. non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento xeral da presente promoción ou que sucedan durante o tempo establecido para o gozar do premio.

 1. ACEPTACIÓN DAS BASES

A simple participación nesta promoción supón a aceptación plena e incondicional destas Bases, a suxeición á normativa fiscal que resulte de obrigatoria aplicación, así como a submisión expresa ás decisións interpretativas que das mesmas realice Vego Supermercados, S.A.U. en canto á resolución de calquera cuestión derivada do sorteo. A manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das presentes Bases implicará a exclusión do participante, polo que Vego Supermercados, S.A.U. quedará liberada de calquera cumprimento e obrigación contraídos con devandito participante.